ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

        ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเข้ามีมีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรต่างๆ ที่ต่างก็หันเข้ามาให้ความสนใจในการพัฒนา และ ใช้ระบบ สารสนเทศ กันมากขึ้น

        ดังนั้นการจัดเก็บเอกสาร และ การบริหารจัดการเอกสารในองค์กร ที่หมุนเวียนกันภายในสำนักงาน (ออฟฟิศ) ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ความสะดวกสบายในการส่งเอกสารไปมา ในองค์กร และ การลดต้นทุนการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ ถือว่าช่วยได้มากทีเดียว ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ถูกออกแบบมาเพื่อแชร์เอกสาร บริหารงานเอกสาร ที่ใช้ภายในองค์กรอย่างแท้จริง